સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

વિવિધ ફોર્મ

Birth & Death Registration (જન્મ - મરણ નોંધણી)
01 Form-1: For Birth Registration
ફોર્મં-૧ : જીવિત જન્મની નોંધ કરાવવા માટે
02 Name Registration Form (for registering Child’s Name within one year)
નામ દાખલ કરવા માટેનું ફોર્મ (એક વર્ષની અંદર બાળકનું નામ દાખલ કરવા માટે)
03 Late Name Registration Form (For registering Child’s Name after 1 year upto 15 years)
વિલંબીત નામ દાખલ કરવા માટેનું ફોર્મ (૧ વર્ષ બાદ પરંતુ ૧૫ વર્ષીની અંદર બાળકનું નામ દાખલ કરવા માટે)
04 For obtaining copy of Birth Certificate
જન્મ દાખલાની નકલ મેળવવા
05 Form-2: For Death Registration
ફોર્મ-૨ : મરણની નોંધ કરાવવા માટે
06 For obtaining copy of Death Certificate
મરણ દાખલાની નકલ મેળવવા
07 Form-4 : Medical Certification of Cause of Death for Death in Hospital
મરણના કારણ અંગેનું ફોર્મ-૪ (સારવાર કરનાર હોસ્પીટલ તરફથી આપવામાં આવતું ડેથ સર્ટીફીકેટ) 
   
08 Form-4A : Medical Certification of Cause of Death for Death at Home
મરણના કારણ અંગેનું ફોર્મ-૪ અ (ઘરના મરણમાં ઘરે દર્દીને તપાસનાર ડોકટર તરફથી આપવામાં આવતું ડેથ સર્ટીફીકેટ) 
   
09 Form-3 : For registering Still Death
ફોર્મ-૩ : મૃત જન્મની નોંધ કરાવવા માટે
Marriage Registration (લગ્ન નોંધણી)
01 Form-1 : Application for Registration of Marriage
નમૂનો-૧ : લગ્ન નોંધાવવા માટેના ફોર્મ સાથેની અરજી
02 Memorandum of Marriage : Complete detail form for the Bridge & the Groom
લગ્ન નોંધણીની યાદી : વર-કન્યાની સંપૂર્ણ માહિતીનું ફોર્મ
Property Tax Assessment & Recovery (મિલકત વેરા)
01 Name Transfer : For change in name of property
નામ ટ્રાન્સફર : મિલકતના નામમાં ફેરફાર કરવા બાબત
02 Assessment : For addition/removal of tenant, addition/removal of construction
આકારણી : ભાડુત દાખલ/કમી, નવું બાંધકામ દાખલ, જુનું બાંધકામ રદ
03 Harkat Application : For Appeal against the Khas Notice of assessment
હરકત અરજી : થયેલ આકારણીની ખાસ નોટીસની વિરૂદ્ધ અપીલ કરવા માટે
04 Copy of Assessment : For obtaining copy of Assessment Register
આકારણીની નકલ : એસેસમેન્ટ રજીસ્ટરનો ઉતારો મેળવવા માટે
Tax on Profession (વ્યવસાય વેરા)
01 RC-Employer’s Registration Form-1 : App. for a Certificate of Enrolment/Revision of Certificate of Registration
આર.સી - એમ્પ્લોયર્સ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ નમુનો-૧ : રજિસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર / રજિસ્ટ્રેશન પ્રમાણપત્ર સુધારવા માટેની અરજી

[under sub-sec.(1) of sec.-5 of the Gujarat State Tax on Professions, Trades, Callings and Employment Act, 1976]
02 EC Registration Form-3 : Application for a Certificate of Enrolment / Revision of Certificate of Enrolment
ઈ.સી રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ નમુનો-૩ : નોંધણી / પ્રમાણપત્ર સુધારવા માટે અરજ
ી  
[under sub-sec.(2) of sec.-5 of the Gujarat State Tax on Profession, Traders, Callings and Employments Act, 1976]
03 Namuno-5 to be filled by the Employer : For depositing the Tax on Profession for employees
કામે રાખનારે ભરવાનું ફોર્મ નમુનો-૫ : કર્મચારીઓનો પ્રોફેશન ટેક્ષ જમા કરાવવા અંગેનું ફોર્મ
Shops and Establishment (ગુમાસ્તા ધારા)
01 Namuno-A : Form for New Registration
નમુનો-એ : નવી નોંધણી કરાવવા માટે
02 Namuno-D : Form for Renewal of Registration Certificate
નમુનો-ડી : નોંધણી પ્રમાણપત્ર રીન્યુ કરવા માટે
03 Namuno-E : Form for change in Registration Certificate
નમુનો-ઈ : નોંધણી પ્રમાણપત્રમાં ફેરફાર કરવા માટે
04  Form-D : Nomination for Employee's Group Insurance Scheme
ક.જી.વી. નમુનો-ડી : સંસ્થામાં લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓની વીમા યોજનાના નોમીનેશન ફોર્મ
05 Form-A Register : Register of Employees for Employee's Group Insurance Scheme
ક.જી.વી. નમુનો-એ રજીસ્ટર : લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ માટેનું જીવનવીમા રજીસ્ટર
06 Employee's Group Insurance Scheme Form-A : For payment of contribution for Employee’s Insurance
ક.જી.વી. નમુનો – એ : સંસ્થામાં લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓની વીમા ફાળાની રકમ ભરપાઈ કરવા માટે
07 Declaration of Weekly Off
અઠવાડિક રજા જાહેરાત ફોર્મ
08 Booklet highlighting the Shops & Establishment Act, Rules & Regulations
સારાંશ બુક : ગુજરાતની દુકાનો અને સંસ્થાઓ અંગેના નિયમોનો સારાંશ
Recruitment (રીક્રુટમેન્ટ)
01 Application Form for Recruitment (vacancies of Class - I & II Posts)
વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ ની જગ્યાઓ માટેનું અરજી ફોર્મ 
02 Application Form for Recruitment (vacancies of Class - III Posts)
વર્ગ-૩ ની જગ્યાઓ માટેનું  અરજી ફોર્મ 
03 Application Form for Recruitment (vacancies of Class - IV Posts)
વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ માટેનું  અરજી ફોર્મ 
Municipal Library (મ્યુનીસીપલ લાયબ્રેરી)
01 Application Form for membership of Kavi Narmad Central Library
અરજીપત્રક - કવિ નર્મદ મધ્યસ્ત પુસ્તકાલયનું  સભ્યપદ મેળવવા માટે
02 Application for cancelling membership of Kavi Narmad Central Library & refund of deposit
ક.ન.મ.પુસ્તકાલયનું  સભ્યપદ બંધ કરી અનામતની રકમ પરત મેળવવા બાબત
03 Application Form for membership of Dr. Vishnuprasad Trivedi Vividhlaxi Vanchanalaya
અરજીપત્રક  -  સાક્ષર ડો. વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી વિવિધલક્ષી વાંચનાલય નું  સભ્યપદ મેળવવા માટ
04 Application for cancelling membership of Dr. Vishnuprasad Trivedi Vividhlaxi Vanchanalaya & refund of deposit
વિ.પ્ર. પુસ્તકાલયનું  સભ્યપદ બંધ કરી અનામતની રકમ પરત મેળવવા બાબત
05 Application Form for booking Kavi Narmad Central Library’s Conference Room
અરજીપત્રક - ક.ન.મ. પુસ્તકાલય સભાગૃહ/સભાખંડના બુકિંગ માટે
Water Supply (પાણી પુરવઠો)
01Application for New Water Connection
પાણીનું નવું કનેકશન લેવા માટે અરજી
02 Application for Free Water Connection (property with assessment less than Rs. 1000)
પાણીનું ફ્રી કનેકશન લેવા માટે (જે મિલ્કતની આકારણી રૂ. ૧૦૦૦/- થી ઓછી હોય)  
03 Connectino Transfer - Change of connection from existing line to the new line
કનેકશન  ટ્રાન્સફર - હયાત પાણીની લાઇનમાંથી નવી પાણીની લાઇનમાં કનેક્શન માટે   
04 Application for Name Change in Water Connection
વોટર કનેક્શન નામફેર કરવાનું અરજી ફોર્મ
Drainage Sysetm (ગટર વ્યવસ્થા)
01 Application form for new Drainage Connection
ગટરનું નવું કનેકશન લેવા માટે અરજી
02 Application for Free Drainage Connection (property with assessment less than Rs. 1000)
ગટરનું ફ્રી ગટર કનેકશન (જે મિલ્કતની આકારણી રુ. ૧૦૦૦/- થી ઓછી હોય)
03 Application for Free Flush/PRA Toilet
મફત જાજરૂ કનેક્શન માટેની અરજી
04 Drainage Completion Certificate
ડ્રેનેજ કમ્પ્લીશન સર્ટીફીકેટ
Public Health (આરોગ્ય)
01 Application Form – For obtaining license for business/traits as per Sec. 376(1) of the BPMC Act 1949
અરજી ફોમ - ધી.બી. પી. એમ. સી. એકટની કલમ ૩૭૬ (૧) હેઠળના વેપાર ધંધાઓ માટે લાયસન્સ મેળવવા
02 Form-A: Application for Registration/Renewal of Registration under Food Safety & Standards Act, 2006
ફોર્મ-એ: ફુડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એકટ-ર૦૦૬ અન્વયે રજીસ્ટ્રેશન/રજીસ્ટ્રેશનના નવીનીકરણ માટેનું અરજી પત્રક
03 Form-B: Application for License / Renewal of license under Food Safety & Standards Act, 2006
ફોર્મ-બી:  ફુડ સેફટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એકટ-ર૦૦૬ અન્વયે લાયસન્સ / લાયસન્સ રીન્યુ માટેનું અરજી પત્રક
04 Related to Pet Dogs
કુતરા પાળવા બાબત
05 Application for registration of animals
પ્રાણીઓની નોંધણી બાબતની અરજી
06 Application for permission of sale of Fire Crackers
ફટાકડાની દુકાનમાં ફટાકડા દારૂખાનું સંગ્રહ કરી વેચાણ કરવા પરવાનો મેળવવા બાબત
07 Application for Handcart
હાથગાડીની પરવાના અરજી
08 Application Form for Gradation of Hotel / Restaurant
હોટલ / રેસ્ટોરન્ટનાં ગ્રેડેશન માટેનું અરજી ફોર્મ
09 Application for permission to store and sale fire crackers
સુરત મહાનગરપાલિકાનાં બુથમાં સ્ટોલમાં દારૂખાનું, ફટાકડા સંગ્રહ કરી વેચવા માટે પરવાનો મેળવવા બાબત
10 Market – Form for obtaining permission
માર્કેટ - પરવાનો મેળવવાનું ફોર્મ
11 Application form for Animals / stable
તબેલા / ચોપગા  જાનવરો  રાખવા  માટેનું  અરજી  પત્રક
Community Hall (કોમ્યુનીટી હોલ)
01 Application form for booking of Dr. Ambedkar Hall – South East Zone
ડૉ. આંબેડકર ભવન (લીંબાયત ઝોન) - હોલની નોંધણી માટેનું  અરજીપત્રક
02 Application form for booking of Community Hall – Umarwada (South East Zone)
કોમ્યુનીટી હોલ, ઉમરવાડા (લીંબાયત ઝોન) - નોંધણી માટેનું  અરજીપત્રક
03 Application form for booking of Community Hall at Draft TP-40,  FP- R24 paiki (South East Zone)
કોમ્યુનીટી હોલ, ડ્રાફ્ટ TP-40,  FP- R24 પૈકી (લીંબાયત ઝોન) - નોંધણી માટેનું  અરજીપત્રક
04 Application form for booking of Community Hall – Rustampura (Central Zone)
કોમ્યુનીટી હોલ, રૂસ્તમપુરા (સેન્ટ્રલ ઝોન) - નોંધણી માટેનું  અરજીપત્રક
05 Application form for booking of Community Hall - Katargam (North Zone)
કોમ્યુનીટી હોલ, કતારગામ (નોર્થ ઝોન) - નોંધણી માટેનું અરજીપત્રક
06 Usage Certificate for Community Hall - Katargam (North Zone)
કોમ્યુનીટી હોલ, કતારગામ (નોર્થ ઝોન) - હોલ વપરાશનું સર્ટીફીકેટ
07 Application form for booking of Community Halls / Party Plots of East Zone
વરાછા ઝોન ખાતેના કોમ્યુનીટી હોલ / પાર્ટી પ્લોટની નોંધણી માટેનું અરજીપત્રક
08 Application form for booking Community Hall - Pandesara Guajrat Housing Board (South Zone)
કોમ્યુનીટી હોલ, પાંડેસરા ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ (ઉધના ઝોન) - નોંધણી માટેનું  અરજીપત્રક
09 Application form for booking Community Hall - Bhestan (South Zone)
કોમ્યુનીટી હોલ, ભેસ્તાન (ઉધના ઝોન) - નોંધણી માટેનું  અરજીપત્રક
10 Application form for booking of Community Halls / Party Plots of West Zone
રાંદેર ઝોન ખાતેના કોમ્યુનીટી હોલ / પાર્ટી પ્લોટની નોંધણી માટેનું અરજીપત્રક
Land & Estate (જમીન મિલ્કત)
01 Mandap Permission - Application for erecting Mandap
મંડપ પરમીશન - મંડપ બાંધવાની પરવાનગી મેળવવા માટે 
02 Application for Hoarding - For erecting advertisement board/hoarding on Private Property
હોર્ડીંગ પરવાના અરજી ફોર્મ-  ખાનગી મિલ્કત પર જાહેરાતના બોર્ડ / હોર્ડીંગ ઉભા કરવા માટે પરવાના માટે
03 Advertisement on moving mechanicla/non mechanical vehicles
હરતી ફરતી જાહેરાત - યાંત્રિક/બિનયાંત્રિક વાહનો પર હરતી ફરતી જાહેરાત કરવા માટેની પરવાનગી માટે
 
04 Application Form for obtaining permission for Temporary Structure
ટેમ્પરરી સ્ટ્રકચર માટે અરજી
05 Application for obtaining permission for Banner on Public Roads / Properties
જાહેર રસ્તાઓ / મિલકતો પર બેનરો બાંધવાની પરવાનગી માટેનું અરજી પત્રક
06 Application for Tenement Transfer
ટેનામેન્ટ ટ્રાન્સફર કરવા બાબત
07 Application to return material seized by Encroachment Department
દબાણ ખાતાએ ઉપાડેલ માલ પરત લેવા બાબત
Town Development (શહેર વિકાસ)
01 Form-C: Application Form for Development Permission
ફોર્મ-સી: ડેવલપમેન્ટ પરમીશન માટેનું એપ્લીકેશન ફોર્મ
02 Form-C(a) : Application for permission of Brick-kiln, Mining and Quarrying under Section-27
ફોર્મ-સી(એ) : ઈંટ ના ભઠ્ઠા, ખાણઉદ્યોગ તથા ખનન માટેની અરજી
03 Form-2(A) : Certificate of undertaking of registered Architect/Engineer
ફોર્મ નં. ૨ (એ) : રજીસ્ટર્ડ આર્કિટેક્ટ / ઈજનેરનું અન્ડરટેકીંગ સર્ટીફીકેટ
04 Form-2(B) : Certificate of undertaking of registered Structural Designer
ફોર્મ નં. ૨ (બી) : રજીસ્ટર્ડ સ્ટ્રકચરલ ડીઝાઇનર નું અન્ડરટેકીંગ સર્ટીફીકેટ
05 Form-2(C) : Certificate of undertaking of registered clerks of works / site supervisor
ફોર્મ નં. ૨ (સી) : રજીસ્ટર્ડ ક્લાર્ક / સાઈટ સુપરવાઈઝરનું અન્ડરટેકીંગ સર્ટીફીકેટ
06 Form-6(A) : Progress certificate
ફોર્મ નં. ૬ (એ) : પ્રોગ્રેસ સર્ટીફીકેટ
07 Form-6(B) : Progress certificate-First story
ફોર્મ નં. ૬ (બી) : પ્રોગ્રેસ સર્ટીફીકેટ – ફર્સ્ટ સ્ટોરી
08 Form-6(C) : Progress certificate middle story in case of high-rise building
ફોર્મ નં. ૬ (સી ) : પ્રોગ્રેસ સર્ટીફીકેટ – મીડલ સ્ટોરી
09 Form-6(D) : Progress certificate-Last Storey
ફોર્મ નં. ૬ (ડી) : પ્રોગ્રેસ સર્ટીફીકેટ – લાસ્ટ સ્ટોરી
10 Form-7 : Completion Report
ફોર્મ નં. ૭ : કમ્પ્લીશન રીપોર્ટ
11 Form-8 : Building Completion Certificate
ફોર્મ નં. ૮ : બિલ્ડીંગ કમ્પ્લીશન સર્ટીફીકેટ
12 Form-2(D) : Certificate of undertaking for Hazard Safety (Regulation no. 18.4) Requirement
ફોર્મ નં. ૨ (ડી) ; હેઝાર્ડ સેફટી અંગેનું અન્ડરટેકીંગ
13 Form-10 : Registration for Architect / Engineer / Structural Designer / Surveyor / Clerk of Work / Site Supervisor / Developer / owner
ફોર્મ-૧૦ : આર્કિટેક્ટ / ઈજનેર / સ્ટ્રકચરલ ડિઝાઈનર / સર્વેયર / ક્લાર્ક / સાઈટ સુપરવાઈઝર / સાઈટ સુપરવાઈઝર / ડેવલપર / ઓનરનું રજીસ્ટ્રેશન
14 Form-11 : Structural Inspection Report
ફોર્મ-૧૧ : સ્ટ્રકચરલ ઇન્સ્પેકશન રીપોર્ટ
15 Form No. D : Development Permission
ફોર્મ-ડી : ડેવલપમેન્ટ પરમીશન
16 Form No. 9 : Form for Occupancy Certificaste
ફોર્મ-૯ : ઓક્યુપન્સી સર્ટીફીકેટ
Urban Community Development (અર્બન કમ્યુનીટી ડેવલપમેન્ટ)
01 Application form for Bank Loan/Assistance for Business/Employment under Svarnim Jayanti Shaheri Rojgar Yojana
સુવર્ણ જયંતિ શહેરી રોજગાર યોજના હેઠળ ધંધો-રોજગાર માટે બેંક મારફતે લોન/સહાય મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક
SUMAN High Schools (સુમન હાઇસ્કુલ)
01 Application Form : For obtaining admission to SUMAN High Schools
પ્રવેશ ફોર્મ : સુમન હાઇસ્કુલમાં પ્રવેશ માટે
Sports & other Facilities (રમતગમત અને અન્ય સગવડ)
01 Application Form - Swimming Form
તરણ પ્રવુત્તિ માટેનું પ્રવેશ પત્ર
02 Application Form – Adajan Sports Complex (West Zone)
પ્રવેશ પત્ર - અડાજણ સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષ ( પશ્ચિમ ઝોન )
03 Guest Form – Adajan Sports Complex (West Zone)
ગેસ્ટ ફોર્મ - અડાજણ સ્પોર્ટસ કોમ્પલેક્ષ ( પશ્ચિમ ઝોન )
04 Application Form – Multi Activity Center Central Zone
પ્રવેશ પત્ર – સેન્ટ્રલ ઝોન મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર
05 Guest Form – Multi Activity Center Central Zone
ગેસ્ટ ફોર્મ – સેન્ટ્રલ ઝોન મલ્ટી એક્ટીવીટી સેન્ટર
06 Application Form - Sports Complex (Varachha Zone)
પ્રવેશ પત્ર - સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્ષ (વરાછા ઝોન)
Slum Upgradation (સ્લમ અપગ્રેડેશન)
01 Application for house for Urban Poor under JnNURM - BSUP
JnNURM - BSUP અંતર્ગત શહેરી ગરીબો માટેની આવાસ યોજના હેઠળ ફલેટ મેળવવા માટેની અરજી
AUDITORIA, STADIA & SCIENCE CENTER
Indoor Stadium (ઇન્ડોર સ્ટેડીયમ)
01 Application Form for booking Indoor Stadium
ઇન્ડોર સ્ટેડીયમનો ઉપયોગ કરવા પરવાનગી આપવા બાબત
02 Application Form for booking Suman Sankrutik Bhavan
સુમન સાંસ્કૃતિક ભવનનો ઉપયોગ કરવા પરવાનગી આપવા બાબત
Gandhi Smruti Bhavan (ગાંધી સ્મૃતિ ભવન)
01 Application Form for booking Gandhi Smruti Bhavan
ગાંધી સ્મૃતિ ભવનના બુકિંગ માટેનું અરજી ફોર્મ
Rang Upvan (રંગ ઉપવન)
01 Application Form for booking Rang Upvan
રંગ ઉપવનના બુકિંગ માટેનું અરજી ફોર્મ
Sardar Patel Smruti Bhavan (સરદાર પટેલ સ્મૃતિ)
01 Application Form for booking Sardar Patel Smruti Bhavan
સરદાર પટેલ સ્મૃતિ ભવનના બુકિંગ માટેનું અરજી ફોર્મ
Science Center (સાયન્સ સેન્ટર)
01 Application for booking of Art Gallery / Auditorium / Amphi Theater of Science Center
સાયન્સ સેન્ટર ખાતેના આર્ટગેલેરી / ઓડીટોરીયમ / એમ્ફી થીયેટરના ઉપયોગ માટે અરજી

© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.