સુવિચાર : ~ જગતમાં મહાન મહાનુભાવો બની શક્યા છે, કારણ કે તેઓએ સ્વપ્નો જોયાં છે.તે જોયાં પછી તેઓનો પહેલો પ્રશ્ન હોય છે: “શા માટે?” અને બીજો પ્રશ્ન હોય છે: ”કઈ રીતે?”…..વિચારજો ~ ~ "વિપરીત પરિસ્થિતિમાં ખડકની જેમ અડગ રહો પરિસ્થિતિ પલટાતાં વાર નહીં લાગે" ~ ~ " જે નથી તેને પામવાની લ્હાય માં ક્યારેક માણસ પાસે જે છે તે પણ તેને દેખાતું નથી શાણપણના સૂત્રો:~દલીલથી સામેની વ્યક્તિને ચૂપ કરી શકશો, જીતી નહિ શકો.~સમૃદ્ધિવેળાએ મિત્રો મળે છે,વિપત્તિવેળાએ તેમની કસોટી થાય છે.~કોઈ પણ ટેવને જો રોકવામાં નહિ આવે તો તે જરૂરિયાત બની જશે.~જ્યારે બધાના વિચાર સમાન હોય, ત્યારે કોઈ વિચારતું હોતું નથી.~મિત્રોની ટીકા ખાનગીમાં કરો. જાહેરમાં તો તેની પ્રશંસા કરો.~

What is Gujarat Knowledge Society (GKS)?

GKS is an organization established under the Education Department of the Government of Gujarat. Commissionorate of Schools has been appointed as the CEO of this organization. GKS activities across the Gujarat state has been divided zone wise. There are four zones such as Ahmedabad, Saurashtra, Surat and Baroda. Zonal Coordinators are appointed to each zone and monitors the GKS activities in their respective zones. http://www.gksgujarat.org/

' શિક્ષણ મિત્ર ' બ્લોગમાં સમાવિષ્ટ વિવિધ વિભાગોની માહિતી :

શિક્ષક વિભાગ :
- CCC ITI Hand Book
- CCC Computer Course Gujarati Book
- Valid CCC Certy GR
- TAT - Exam Syllabous for Principal & Teacher
- TAT - Exam GR
- TAT - Ecam for Secondary Teachers Dt.06-05-2012
- GK Gujarat Quiz-for TAT-exam
- શિક્ષણ વિભાગનું કાર્યક્ષેત્ર
- Board March SSC-HSC Exam Action Plan-2012
- Board March Exam Block Supervisor Instruction
- Application for Allotment of Permanenr Account Number(PAN) Form-49A
- શાળા વિકાસ સંકુલ અને A.E.I. ની માહિતી
- Indian Institute of Teacher Education Information[IITE] :
Student Hand Book & Curriculum Manual
- શાળાનાં કર્મચારીઓ માટે અગત્યની માહિતી :
શાળામાં કર્મચારીની નિમણૂક થાય છે પરંતું તે પોતાની ફરજોની માહિતી વિશે અજાણ હોય છે.
સત્ર, રજાઓ અને વેકેશનો [ પેજ - ૨]
શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક સ્ટાફનું વર્તન તથા શિસ્ત [ પેજ - ૩ થી ૬]
આચાર્ય, નિરીક્ષકો, શિક્ષકો, કલાર્ક, પટાવાળાની ફરજો [ પેજ - ૬ થી ૨૧]
શૈક્ષણિક અને બિનશૈક્ષણિક સ્ટાફ માટે શિક્ષાના પ્રકારો [ પેજ - ૨૧ થી ૨૯ ]
વિદ્યાર્થી વિભાગ :
- વાર્ષિક પરીક્ષા-૨૦૧૨ નું ટાઇમ ટેબલ
- બોર્ડની પરીક્ષા માર્ચ -૨૦૧૨ નું ધો - ૧૦ અને ૧૨ તથા ગુજકેટનું પરિણામ તારીખ
- SCE Book for Std - 9 : Syllabous_Blue Print_Varg Badhati Niyamo
- Std - 9 Blue-Print & Model Question Paper of Maths & Science and Technology
- ધોરણ - ૧૦ શાળાકીય સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન વિશેની માહિતી
- શાળા - કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પ્રમાણપત્ર પોતે પ્રમાણિત કરવાનો નિયમ
- Std - 11 Science Practical Exam April - 2012 Blue Print
- Std - 12 Science Gujcet-2012 Book (Guj) Gujcet Exam Date 05-04-2012
પરિપત્રો :
- સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીશ્રી ની કચેરી દ્વારા શાળાઓ માટે અગત્યનાં પરિપત્રો
અ‍ગત્યનાં અઘિનિયમો અને ઠરાવો :
- ગુજરાત માધ્યમિક અધિનિયમ - ૧૯૭૨
- ગુજરાત માધ્યમિક અધિનિયમ - ૧૯૭૨-૧૯૭૪ માં સુધારો
- ગુજરાત માધ્યમિક અધિનિયમ - ૧૯૭૨ વિનિયમ-૨૦(૫) માં સુધારો (કોમ્પ્યુટર શિક્ષકની લાયકાત)
- ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર મા. પરિક્ષા વિનિયમો-૨૦૦૫ વિનિયમ-૨૦ માં સુધારો
- ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર મા. પરિક્ષા વિનિયમો-૨૦૦૫ વિનિયમ-૪૭(૪) માં સુધારો
- Gujarat Education Act-2 2010
- ગ્રાન્ટ ઇન એઇડમાં સમાવિષ્ઠ પ્રકરણોની યાદી
- The Bombay Public Trust Act - 1950
- કર્મચારીઓના પોતાના કાર્યો, નિયમો વિનિયમો, સૂચનાઓ, હાથપોથી અને રેકર્ડ્ઝ નાં ઠારાવોની માહિતી
- Right to Information Act - 2005 [માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ]
- Right to Information Act - 2 & Forms
- ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ રુલ્સ (જી.સી.એસ.આર) પ્રકરણો :-
Chapter-1 Gujarat Civil Service Rule_ Additional -Pay
Chapter-2 Gujarat Civil Service Rule_Pension
Chapter-3 Gujarat Civil Service Rule_Service General Rules
Chapter-4 Gujarat Civil Service Rule_Service Joining
Chapter-5 Gujarat Civil Service Rule
Chapter-6 Gujarat Civil Service Rule
Chapter-7 Gujarat Civil Service Rule_Residance Accommodation
Chapter-8 Gujarat Civil Service Rule_Travel Allowance
- Gujarat-Mulki-Seva-Pension-Rules 2002
પરિપત્રો :
- તા. ૦૧-૦૪-૨૦૦૫ ના રોજ અથવા ત્યારબાદ નવી નિમણુંક પામનાર કર્મચારીઓ માટે
નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્રો
- બોર્ડ્ની જાહેર પરીક્ષામાં શિક્ષા અંગેનો પરિપત્ર
- ધોરણ : ૮-૯-૧૧ માટે વર્ગ બઢતીનાં નિયમો તથા આંતરિક મૂલ્યાંકનની વિષયવાર માહિતી
- Std : 8 - 11 Passing Marks 33 GR
- શાળાનાં શિક્ષકોને પ્રાપ્ત થતી વિવિધ રજા અંગેના પરિપત્રો
- તબીબી સારવાર - જેવીકે ક્ષય, કેન્સર, કિડનીની બિમારી ના પરિપત્રો
- સ્વેચ્છિક નિવૃતિનો પરિપત્ર
- વિકલાંગ અનામતનો પરિપત્ર તથા સિવિલ સર્જને આપવાના પ્રમાણપત્રનો નમુનો
- માનસિક શારિરીક અશક્ત બાળકોને આજીવન કુટુંબ પેન્શન પરિપત્ર
વહિવટી વિભાગ પરિપત્ર અને ફોર્મસ :
- NOC Blank Form
- Higher Scale GR Date:18-02-2011
- Higher Scale after Dt.01-01-2006 Application Instruction & Calculation Method
- Higher Scale Form Word File

World Clock


© reserved by 'શિક્ષણ મિત્ર' Developed & Managed by Mr.Mukesh Merai &. Powered by Blogger.